Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2015

Daj znać jak dotrzesz bezpiecznie do domu 
— jedno z ulubionych zdań
Reposted fromsesja sesja viarizalacannelle rizalacannelle
Wybacz, ale dzisiaj jestem nie do wyjścia. Dziś nie wyglądam, nieczynna jestem, chyba też trochę nie żyje. Może jutro.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarizalacannelle rizalacannelle
1826 ffbf 390
Reposted fromsweet18 sweet18 viarizalacannelle rizalacannelle
3539 b9bd 390
Reposted frompheebs pheebs viarizalacannelle rizalacannelle
1074 27d6 390
7369 a47f 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarizalacannelle rizalacannelle
3615 b433 390
1289 d530 390
2394 98f0 390
Reposted fromtelewizja telewizja viarizalacannelle rizalacannelle
2457 ec1e 390
Reposted fromcaraseen caraseen viarizalacannelle rizalacannelle
Chcę być osobą,którą boisz się stracić.
— poranne
Bo tak mam jakoś porąbane w tym życiu, że zanim skończę się cieszyć, to już płaczę.
— Jarosław Borszewicz
Czasami brakuje tylko jednej osoby, a czujemy się tak, jakby nie było całego świata wokół nas…
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl